Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

+31 182 623 100

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Ro-Ad B.V. Adviesbureau voor Arbeid & Zorg gevestigd en kantoorhoudende te Waddinxveen.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen en alle overige met ons gesloten overeenkomsten en zijn van kracht voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Alle aan ons verstrekte opdrachten houden onvoorwaardelijk erkenning en accepta­tie van deze voorwaarden in.
 3. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden gelden slechts in zoverre deze niet afwijken van de onderhavige voorwaarden. In geval van afwijking zullen onze voorwaar­den te allen tijde voorrang hebben.

ARTIKEL 2  AANBIEDINGEN

 1. Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
 2. Onder opdrachten, die zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever kunnen worden verstrekt, wordt verstaan de in onderling overleg te bepalen werkzaam­he­den die verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dat dient te geschieden.
 3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijk bevestiging en zal tenzij schrifte­lijk anders is overeengekomen in principe voor bepaalde tijd gelden.
 4. Wij behouden ons het recht voor meer werkzaamheden dan overeengekomen uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of vereist zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij verstrekken onze adviezen en voeren onze werkzaamheden naar beste kunnen uit, doch aanvaarden - behoudens bij grove schuld of opzet - geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade aan de kant van de opdrachtgever. Evenmin kunnen wij bepaalde resultaten garanderen.
 2. Iedere persoonlijke aansprakelijkheid van namens ons optredende adviseurs en/of medewerkers wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de opdrachtgever verzuimt tijdig de juiste informatie te verstrekken.
 4. Wij zijn verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs, worden wij geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. Het risico, terzake van beschadiging of teloorgaan van bij ons opgeslagen informatie, is evenwel uitdrukkelijk voor de opdrachtgever. 

ARTIKEL 4 GEHEIMHOUDING

 1. Wij zijn verplicht tot geheimhouding omtrent alle informatie in de ruimste zin van het woord die betrekking heeft op een opdracht en waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door onze medewerkers, indien wij kunnen aantonen dat wij deze schending niet hebben kunnen verhinderen.
 3. De opdrachtgever zal, zonder toestemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze werkwijze dan wel onze rapportages beschikbaar (doen) stellen.

ARTIKEL 5 HONORARIUM

 1. Ons honorarium is niet afhankelijk van de uitkomsten of de resultaten van onze werkzaamheden en wordt bepaald op grond van de (te) bestede(n) tijd op basis van een door ons gehanteerde tijdregistratie, tenzij bij opdracht verstrekking andere, schriftelijk vastgelegde, prijsafspraken zijn gemaakt.
 2. Het honorarium zal worden vermeerderd met de kosten, de voorschotten (ondermeer vervoerskosten en verzendkosten) en de verschuldigde omzetbelasting (btw) en geldt ook de ten behoeve van een opdracht­gever bestede reistijd.
 3. Wij zullen het ons toekomende honorarium, inclusief de in het vorige lid ge­noemde kosten, berekend per handeling, per week, per maand, per kwartaal of per jaar aan de opdracht­gever in rekening brengen.
 4. Tenzij schriftelijk een gedifferentieerde honorering is afgesproken geldt het overeen­gekomen honorarium voor al onze medewerkers.
 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd voor of tijdens de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot te vragen ten bedrage van de door ons in redelijkheid te schatten einddeclaratie. In dit soort gevallen zijn wij gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.
 6. In gevallen van onenigheid over de bestede tijd, is onze urenregistratie bindend.

ARTIKEL 6 SAMENWERKING MET DERDEN

 1. Wij kunnen bij de uitvoering van onze werkzaamheden slechts dan niet tot ons bureau behorende derden betrekken nadat in overleg met de opdracht­gever de noodzaak daartoe is vastgesteld.
 2. Tenzij daaromtrent vooraf andersluidende afspraken zijn gemaakt, zijn wij niet aansprakelijk voor de door ingeschakelde derden te verrichten of verrichte werk­zaamheden en evenmin voor de honorering daarvan.

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever dient ons te voorzien van tijdige en volledige informatie c.q. documentatie voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever dient zich te onthouden van iedere handeling die het ons onmoge­lijk maakt onze opdrachten tijdig en naar behoren uit te voeren.
 3. Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 van dit Artikel genoemde verplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle tekeningen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, demo's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaar­digd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 2. De opdrachtgever garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in voorgaand lid genoemde garantie.

ARTIKEL 9 SCHADEPLICHTIGHEID

 1. Reclames over verrichte diensten voortvloeiende uit de onderhavige overeen­komst dienen binnen acht dagen na het verrichten van de werkzaamheden schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien een klacht tijdig is ingediend en gegrond wordt bevonden, zijn wij gerechtigd de daaruit ontstane schade te herstellen c.q. te beperken.
 3. Onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal ons honorarium, te rekenen over het boekjaar waarop de schade betrek­king heeft.
 4. Iedere aansprakelijkheid onzerzijds zal vervallen na één jaar na het ontstaan daarvan.

ARTIKEL 10 BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd een gegeven opdracht te beëindigen. In dat geval zullen wij op­dracht­gever daar­omtrent schrif­telijk op de hoogte stellen, onder opgave van redenen.
 2. Bij beëindiging van de opdracht zal in principe een zodanige periode in acht worden genomen dat wij in staat zijn de informatie op ordentelijke wijze en zonder schade voor de voortgang daarvan over te dragen aan de opdrachtgever dan wel aan een door de opdrachtgever aan te wijzen derde.

ARTIKEL11 AFWIKKELING EN BEEINDIGING

 1. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle overeengekomen kosten en honoraria tot het moment dat de overdracht van de informatie plaats­vindt.
 2. Tot het tijdstip van volledige vergoeding van deze kosten door de opdrachtge­ver zijn wij gerechtigd alle desbetreffende bescheiden onder ons te houden. Alle daaraan verbonden risico's komen uitsluitend voor rekening van de opdrachtge­ver.

ARTIKEL 12 BETALING

 1. Voor zover niet nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de op­drachtge­ver gehouden alle van ons te ontvangen declaraties binnen 14 dagen na dagteke­ning te voldoen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien de opdrachtgever met de in het vorige lid genoemde tijdige betaling in gebreke blijft, is hij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd, ongeacht verdere aan ons toekomende rechten. In dat geval worden gedeelten van een maand als hele maand aangemerkt.
 3. In geval wij genoodzaakt zijn de (verdere) incasso uit handen te geven aan een beroepshalve incasseerder is de opdrachtgever gehouden alle daaraan verbon­den kosten te voldoen. De incassokosten worden minimaal gesteld op 15% over de door opdrachtgever verschuldigde hoofdsom en rente, met een minimum van €150,-- per vordering.
 4. Indien sprake is van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele bedrag van de declaratie.
 5. Ingeval de opdrachtgever:
  a)    in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
  b)    komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  c)     enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  d)    nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schade en rente. 

ARTIKEL 13 OVERMACHT 

 1. Gevallen van overmacht zoals storingen in het bedrijf, dan wel bij onze leveran­ciers en verder elke vertraging, voorts het niet leveren van goederen, program­matuur of apparatuur door onze leveranciers, stakingen en uitsluitin­gen, in- en uitvoerverboden of beperkingen, brand, ongevallen, mobilisatie, oorlog, oorlogs­gevaar, onlusten of bepalingen van enige overheid, beslagleg­gingen van welke aard ook alsmede alle andere omstandigheden onverschillig of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen dan wel de uitvoering van de opdracht aanzienlijk moeilijker maken dan was voorzien, geven ons het recht de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel deze te annuleren.
 2. Deze gehele of gedeeltelijke opschorting dan wel annulering kan door ons aan opdrachtgever worden gedaan door een eenvoudige mededeling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat wij terzake van de door de opdrachtgever door de gehele of gedeeltelijke opschorting dan wel annulering geleden schade tot enige vergoeding verplicht zijn.
 3. Gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering vervalt op het moment dat de overmacht veroorzakende omstandigheid is komen te verval­len.

ARTIKEL 14 RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd de afgifte van zaken, die wij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht hebben geconcipieerd, alsmede alle aan ons door de opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden, op te schorten, totdat ons onze vorderingen terzake zullen zijn voldaan. 

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden en/of de uitvoering van een opdrachtge­ver ontvangen opdracht worden bij uitsluiting beslecht door de rechter die bevoegd is in het arrondissement 's-Gravenhage, tenzij enig wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.
 2. Onder een geschil wordt ten deze ook verstaan een geschil dat slechts door een der partijen als zodanig wordt ervaren.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden, op 17 augustus 2001 onder nummer B 01170).

© 2018 Ro-Ad Arbodienstverlening | Algemene voorwaarden | Privacyregeling | Klachtenregeling